Altın Silsile

Birinci sayfada numerik sıralama, İkinci sayfada farsî söyleyiş, Üçüncü sayfada arapça harflerle yazılmış şekli yer almaktadır.

Nebî [1]Hz. Peygamber ﷺ, Sıddık[2]Ebu Bekir r.a.-u Selmân[3]Selmân b. Farisî r.a., Kasım[4]Kasım b. Muhammed b. Ebu Bekir r.a. est ü Cafer[5]Cafer-i Sâdık r.a. i Tayfûr[6]Beyazıdı Bistâmi k.s.,
Kî bade’z-bül Hasan[7]Hasan el Harâkanî k.s. şûd bu Ali [8]Ali Farimedî k.s. vü Yusuf[9]Yusuf el Hamedânî k.s. eş-kencûr

Zî Abdulhâlik âmed Arif-i Mahmûd u râ behrâ,
Kî zî-şân şûd diyar-ı maveraunnehr-i kuh-i Tûr

Ali, Baba, Külal-ü Nakşibendestü Alaûddin,
Pes ez Yâkub-u Çerhî, Hace-i Ahrâr şûd meşhûr

Muhammed zahid-ü derviş, Muhammed haceki Bâki
Müceddid urvetül vüska, vü Seyfüddin-i Seyyid Nûr

Habibullah, Mazhar şâh Abdullah pîr-i mâ,
Kî zi-şân reşk-i sub-u iydü şüd mâr-a şeb-i deycûr

Ziyauddin feridül asr-i Mevlana-i mâ Halidi Bağdadî
Çü amed ganite’n lillâhi yâ zel feyzi ya zennûr

Pes Abdullâh-ı Mekkî, Seyyid Yahya Dağıstanî
Ezi şân münceli şüd feyzi subhân der garibu dûr

Çorumî Mustafa Rumî Farukî Şeyrânî
Ezi şân o betenviri diyar-ı rumi şud memur

Ve zu şud vez Halil Hamdi Tokadî Mustafa Hâkî
Hüseyni seyyid emced cihân ez feyz-i o mâmur

Serapâ ber Takî[10]Sivaslı Mustafa Tâki (r.h.), Yukarıtekke/Sivas mezarlığında medfundur. câri füyuzat-ı ez o server
Ki halki hulki dervey tamamen münceli mestur

Hacı Ahmed şeyhî Niksarî, Çorumî terbiyet gerdeşt
Ki mustahlef müeyyed şud sahih yedzî sened menşûr[11]Silsile-i Şerifte normalde yer almayan bu kısımla ilgili şöyle buyuruldu: İlk günlerimizde silsile-i şerif okurken bu isimleri çıkartmıştık, belli bir zaman sonra mânâ aleminde … Continue reading

Ezî şan izn-i âm hüsn-ü zân gerdent ber Garîbullahî İhramî Sivasî
Ve lâkin lütfu ile ol cihanı eyledi mâmur

El-Hâc Mustafa Eren şeyhu’z-zamanî irşâda memur ihvânı
Nuru Hû nuru yezdânı kulûbu eyledi mesrur

Be ân hurşidî cihân Hacıbey sahibu’z zaman
Hem âli himmet râ cihan meşhûr[12]Bu şekilde de yazılır;

Nakşibendinin gûl cenâhi Gavsül Azâm Hacıbey Efendi şeyhu’z-zamanî,
Nur’a gark itdi cihânı, ufka çıkardı ihvanı, nurun hu Nur-u Yezdâni

Print Friendly, PDF & Email

Dipnot

Dipnot
1 Hz. Peygamber ﷺ
2 Ebu Bekir r.a.
3 Selmân b. Farisî r.a.
4 Kasım b. Muhammed b. Ebu Bekir r.a.
5 Cafer-i Sâdık r.a.
6 Beyazıdı Bistâmi k.s.
7 Hasan el Harâkanî k.s.
8 Ali Farimedî k.s.
9 Yusuf el Hamedânî k.s.
10 Sivaslı Mustafa Tâki (r.h.), Yukarıtekke/Sivas mezarlığında medfundur.
11 Silsile-i Şerifte normalde yer almayan bu kısımla ilgili şöyle buyuruldu: İlk günlerimizde silsile-i şerif okurken bu isimleri çıkartmıştık, belli bir zaman sonra mânâ aleminde göründüler ve isimlerinin kalmalarını rica ettiler, biz de tekrar geri ekledik
12 Bu şekilde de yazılır;

Nakşibendinin gûl cenâhi Gavsül Azâm Hacıbey Efendi şeyhu’z-zamanî,
Nur’a gark itdi cihânı, ufka çıkardı ihvanı, nurun hu Nur-u Yezdâni